AKTUALNE PROJEKTY

1

Startuj z biznesem

Projekt z dotacją w wysokości 23 500 zł. na otwarcie firmy ! 

Sysco Polska Sp. z o. o 

zaprasza do projektu:

„Startuj z biznesem”

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 22.09.2017 r. będzie czynne  od godziny.12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy: lodz@syscopolska.pl

-------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dalszym ciągu trwają prace Komisji Oceny Wniosków.

O wynikach końcowych oceny będziemy Państwa informować niezwłocznie, publikując ostateczną listę rankingową do projektu.

 Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 Zespół projektu: „Startuj z biznesem”  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu: „Startuj z biznesem” – II edycja.

PLIK

Jednocześnie informujemy,  że w sprawie rozmów rekrutacyjnych do projektu będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” – II edycja została zakończona.

Dziękujemy za złożone formularze rekrutacyjne.

Wyniki rekrutacji z II etapu zostaną ogłoszone na stronie www projektu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWO!

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 14.08.2017 r. (poniedziałek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 18.08.2017 r.  trwa rekrutacja do II edycji projektu.

________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy nabór wniosków do II Edycji w projekcie „Startuj z biznesem”

Rekrutacja do II Edycji trwać będzie od 07.08.2017 r. do 18.08.2017 r. do godz. 15.00

 

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

Projekt dedykowany  jest do :

osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30-tych urodzin) i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby po 50 roku życia (od dnia 50-tych urodzin) 
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety (od dnia 30-tych urodzin) 

którzy są mieszkankami/ńcami powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, m. Łódź, pabianickiego, zgierskiego

 

Dokumenty wskazane w Regulaminie Rekrutacji należy złożyć w:

 

Biuro Projektu „Startuj z biznesem"

90-436 Łódź Al. Kościuszki 93 lok. Nr  1

 

 1. Regulamin Projektu Edycja II
 2. Regulamin Rekrutacji Edycja II
 3. Formularz Rekrutacyjny Edycja II

 ________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wzory dokumentów  związanych  z przyznawaniem wsparcia w projekcie:

 NOWA WERSJA WORD

biznesplan

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

karta oceny formalnej

karta oceny merytorycznej

Katalog wydatków w ramach wsparcia

Oswiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatkow objetych de minimis

Oswiadczenie o pomocy de minimis

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Umowa na udzielenie wsparcia pomostowego

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego

 WERSJA WORD 97

Biznesplan

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Katalog wydatków w ramach wsparcia

Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatków objętych de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

UWAGA!!!

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA  W RAMACH PROJEKTU: „STARTUJ Z BIZNESEM” BĘDZIE PROWADZONY W DNIACH:

28.07.2017 r. (GODZ.8.00)- 11.08.2017 r. (GODZ. 14.00).

Podatek dochodowy nie wchodzi w zakres wsparcia pomostowego !

________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze zwrotem kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi w ramach projektu: „Startuj z biznesem”

Wniosek

Wzor umowy

Rachunek 1

Rachunek 2

Kwestionariusz

Nota

Umowa procedura

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze zwrotem kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo w ramach projektu: „Startuj z biznesem”:

1 oświadczenie szkolenie

2 oświadczenie doradztwo

3 zasady

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram szkoleń: „Niezbędnik przedsiębiorcy”  w projekcie z podziałem na grupy:

Program szkolenia – grupa 1: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 lipca

Program szkolenia – grupa 2: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 lipca

Program szkolenia – grupa 3: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 lipca

Godziny szkolenia: od godziny 8.00 do 14.40.

Doradztwo indywidualne  w wymiarze 4 godzin przypadające na uczestnika projektu, realizowane będzie uzgodnieniu z uczestnikami projektu w terminach:

od dnia 24 lipca 2017r. do 03 sierpnia 2017r. w godzinach od 8.00 do 20.00, w piątki do 17.00.

 

Wszystkie szkolenia oraz doradztwo odbywać się będą w Łodzi przy Al. Kościuszki 93 (siedziba British Centre).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy Listę osób zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem”.

Informujemy, iż z każdą osobą zakwalifikowaną do projektu będziemy się kontaktować telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym na stronie www. Projektu zamieścimy harmonogram szkoleń .

lista rankingowa

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za udział w procesie rekrutacji życząc jednocześnie dalszych sukcesów w naszym projekcie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA:

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do projektu „Startuj z biznesem” zostanie opublikowana na stronie internetowej, niezwłocznie po jej akceptacji przez WUP w Łodzi.

O terminach szkoleń oraz doradztwa poinformujemy Państwa telefonicznie oraz poprzez zamieszczenie szczegółowego harmonogramu szkoleń i doradztwa na naszej stronie internetowej.

Prosimy Państwa i wyrozumiałość i chwilę cierpliwości.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Biurem Projektu, Al. Kościuszki 93, tel.: 42 230 92 03.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:

Zmianie uległ adres Biura Projektu „Startuj z biznesem” na:

Al. Kościuszki 93 lok. nr 1 90-436 Łódź  (siedziba British Centre)

Za utrudnienia przepraszamy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu: „Startuj z biznesem”.

plik do pobrania

Jednocześnie informujemy, że rozmowy rekrutacyjne do Kandydatami do projektu będą prowadzone od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 roku w Biurze Projektu, przy ul. Pomorskiej 140 w Łodzi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informujemy, iż z dniem 29 maja br. zakończona została rekrutacja do projektu.

Dziękujemy za złożone wnioski.

O wynikach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 24 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 140 (budynek British Centre) odbędzie się spotkanie informacyjne w projekcie „Startuj z biznesem”

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

 

Informujemy że rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” została wydłużona do dnia 29.05.2017r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych poniżej.

 

Wszelkie informacje udziela Biuro Projektu: ul. Pomorska 140 (siedziba British Centre)
tel. 42 230 92 03, e-mail: lodz(at)syscopolska.pl

 

NIE ZWLEKAJ I ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ DO PROJEKTU!!!

Otrzymaj dotację w wysokości 23 500 zł i otwórz własną firmę

_________________________________________________________________________________ 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Startuj z biznesem”.

Rekrutacja będzie prowadzona do 15.05.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu, regulaminem rekrutacji oraz formularzem zgłoszeniowym.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji   wersja word 97-2003

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny  wersja word 97-2003

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego  wersja word 97-2003

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego  wersja word 97-2003

Regulamin pojektu wersja word 97-2003

Karta oceny - rozmowa kwalifikacyjna wersja word 97-2003

Ocena predyspozycji zawodowych wersja word 97-2003

_________________________________________________________________________________

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równych szans i niedyskryminacji.

 

Informacje o projekcie

Projekt „Startuj z biznesem” jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 972 387,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 676 529,12 PLN

Celem głównym  projektu jest podniesienie do IX 2018 r.  poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 48 osób pozostających bez pracy po 29. roku życia  z Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego poprzez objęcie ich wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 36 spośród nich wsparcia finansowego na założenie firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 –30.09.2018  r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób bezrobotnych po 29. roku życia zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny w rozumieniu przepisów KC tj;

 • Łódź
 • łódzki wschodni
 • brzeziński,
 • pabianicki,
 • zgierski

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Uczestnikom Projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • Szkolenie „Niezbędnik przedsiębiorcy” (60h)
 • Indywidualne doradztwo biznesowe (4h/osobę)
 • Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 500,00 zł
 • wsparcie pomostowe 1 800,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i 1 200,00 zł./ m-c  przez max. kolejnych 6-mcy
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)-10h/osobę
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie/doradztwie biznesowym
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi (do 14zł/h brutto).

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Planowane rezultaty projektu:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (K: 20, M: 22, O: 36)
 2. Liczba uczestników/uczestniczek projektu, którzy podnieśli poziom wiedzy i umiejętności dot. Zakładania i prowadzenia firmy po ukończonych w ramach projektu szkoleniach przed założeniem firmy ( K:23. M: 20, O:43)
 3. Liczba uczestników/uczestniczek projektu, którzy nabyli praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej, dzięki udziałowi w doradztwie po założeniu firmy (K: 18, M: 15, O:33)

Co możesz zyskać ?

nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, swoją firmę.

W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie?

Szczegółowe informacje dotyczące terminów procesu rekrutacji znajdziesz w części Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” prowadzona będzie w okresie  IV- V.2017 r,
na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (min. 26 K) w wieku powyżej 29 r.ż. z obszaru ŁOM poprzez objęcie ich wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 36 spośród nich wsparcia finansowego na założenie firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie
 3. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych
 5. Rozmowa z doradcą zawodowym – badanie predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (1h/os)
 6. Rozmowa kandydata z Komisją Rekrutacyjną
 7. Wstępne ogłoszenie wyników. Procedura odwoławcza. Ostateczne ogłoszenie wyników.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera  Regulamin rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania (w części: AKTUALNOŚCI)

Harmonogram działań w projekcie „Startuj z biznesem”

 Etap

 Działanie

 Okres

Rekrutacja


 • Przeprowadzenie formalnej i merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ)
 • Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym
 • Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 • Ogłoszenie listy uczestników projektu
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych

kwiecień – maj 2017

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

 • Realizacja szkolenia: „Niezbędnik przedsiębiorcy”  (3 gr. x 60 h, 1 h- 45 min)
 • Indywidualne doradztwo biznesowe ( 48 osób; śr.4h /osobę, 1h- 60 min).

czerwiec 2017

 

 • Zwrot kosztów podróży dla osób bezrobotnych
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 

Dystrybucja wsparcia finansowego i pomostowego
merytorycz.

 • Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego za założenie działalności gosp. – biznesplanów
 • Przeprowadzenie oceny biznesplanów
 • Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów

lipiec - sierpień 2017

 

 • Podpisywanie z uczestnikami umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego
 • Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników
 • Składanie przez uczestników zabezpieczenia
 • Sporządzanie i wydanie zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis
 • Wypłata jednorazowej dotacji

sierpień – wrzesień 2017

 

 • Wypłata wsparcia pomostowego

 

wrzesień 2017
– luty 2018

 

 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego

marzec –lipiec/sierpień
2018

 

 • Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego

 sierpień/wrzesień 2017 – lipiec/sierpień 2018 

 

 •  Prowadzenie wsparcia doradczo-szkoleniowego po założeniu działalności gospodarczej (śr. 10h/os).
 • Organizacja forum biznesowego

 sierpień/wrzesień 2017 – lipiec 2018 

sierpień/wrzesień 2017 –wrzesień 2018 
  

 

 • Rozliczenie wsparcia pomostowego

sierpień/wrzesień 2017 –wrzesień 2018 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:

ul. Pomorska 140, 91-404 Łódź

Tel: 42 230 92 03, Adres e-mail: agnieszka.sarnowicz(at)syscopolska.pl

                                                                     

Partner projektu

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego

ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź

Tel. 512 471 372, biuro@swrz.pl, www.swrz.pl

 

Informujemy że Radio Łódź objęło patronatem medialnym Rekrutację do Projektu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia „Niezbędnik przedsiębiorcy” oraz indywidualnego doradztwa biznesowego  (4h/osobę) dla 48 uczestników projektu: „Startuj z biznesem”, nr umowy RPLD.08.03.03-10-0005/16-00, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

rozeznanie rynku szkolenia i doradztwo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby szkolenia: „Niezbędnik przedsiębiorcy” dla 48 uczestników projektu: „Startuj z biznesem”, nr umowy RPLD.08.03.03-10-0005/16-00, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

rozeznanie rynku na sale szkoleniowe

 

2

CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE

 

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zasady przyznawania wsparcia w ramach noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu "Certyfikowane zarządzanie". Osoby zainteresowane, które kwalifikują się do powyższego wsparcia prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

zasady przyznawania wsparcia

załącznik nr 1 noclegi

załącznik nr 2 - zwrot kosztów dojazdu  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do kolejnych grup szkoleniowych zaczynających zajęcia od września 2017. Poniżej znajdziecie Państwo aktualny formularz zgłoszeniowy dla grup 4-8. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie podpisanego skanu na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl do dnia 16.08.2017. Informacje o kwalifikacji zostaną wysłane do Państwa w dniach 21-22.08.2017. 

Bardzo prosimy o wybór minimum 2 grup alternatywnych, co ułatwi nam kwalifikacje. Prosimy również o rozsądne wybory terminów, gdyż nie będzie możliwości "odrabiania zajęć" z innymi grupami. Zgodnie z regulaminem można opuścić 1 dzień szkolenia. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w projekcie i obowiązkach oraz udogodnieniach dla uczestników znajdą Państwo poniżej w regulaminie. 

Zapraszamy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Nabór do grup 1-3 został już zamknięty ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że od wrześnie b.r będą uruchamiane kolejne grupy szkoleniowe. Nowe harmonogramy zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod koniec czerwca. Serdecznie zapraszamy na nasz Facebook, gdzie regularnie będziemy Państwa informować o uruchamianiu kolejnych grup.

__________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, że został uaktualniony regulamin projektu oraz karta oceny.

W regulaminie został dodany w par. 2 punkt w brzmieniu: 

"Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy lub niepełnosprawnych, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę."

Doprecyzowano również zapisy pkt. 6, 7, 8 i brzmią nastepująco:

6. Uczestnik/czka, którzy zamieszkują na terenach odległych od Warszawy powyżej 50 km mogą skorzystać z noclegu pod warunkiem uczestnictwa w szkoleniach weekendowych, podczas 2 pełnych dni i udziału w konsultacjach z trenerem przewidzianych po godz. 16.30-17.30 (szkolenie musi zakończyć się po godz. 17.00). Noclegi przewidziane w projekcie dotyczą pierwszych 54 osób, które zgłoszą się do projektu i zasygnalizują taką potrzebę lub do wyczerpania środków w budżecie.

7. Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy lub niepełnosprawnych, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę. W projekcie przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 18 pierwszych uczestników, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie lub do wyczerpania środków w budżecie.

8. Dla Uczestników/czek, którzy/re zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie w projekcie. Wsparcie może być przyznane maksymalnie na 64 godziny opieki tj. 8 dni szkolenia, na którym obecny/a jest uczestnik/czka, który/a korzysta ze wsparcia. Jednorazowo wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nie może przekraczać 8 godzin w ciągu 1 dnia szkolenia. Wsparcie polega na zwrocie kosztów za opiekę Opiekunowi/Opiekunce wybranej przez Uczestnika/czkę, na podstawie trójstronnej umowy zlecenie, podpisanej przez Beneficjenta, Uczestnika/czkę i Opiekuna/kę. Opiekunem/ką nie może być osoba spokrewniona. W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie w opiece, Uczestnik/czka zgłasza ten fakt Beneficjentowi minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem realizacji opieki i składa komplet dokumentów: oświadczenie, wypełniony przez Opiekuna/kę kwestionariusz osobowy oraz wypełnioną umowę. Wzory dokumentów dostępne są na stronie syscopolska.pl. W projekcie przewidziano wsparcie dla 15 pierwszych osób lub do wyczerpania środków w budżecie.

W karcie oceny zmieniono zapis o dołączeniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych i zastapiono ten opis nastpująco:

"W formularzu podpisano wszystkie oświadczenia w pkt. IV formularza?"

Obydwie zmiany nie zmieniają kryteriów rekrutacji. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Z dniem 17.05.2017 rozpoczynamy rekrutację do projektu „Certyfikowane zarządzanie”!

Pierwsze grupy ruszają  w maju!

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i wysłanie go na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl. Wszystkie dostępne dokumenty wraz z formularzem rekrutacyjnym i harmonogramem szkoleń znajdują się poniżej w sekcji DOKUMENTY.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska zaprasza do udziału w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach menedżerskich!

Celem projektu jest przeszkolenie 180 dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego (w tym 108 kobiet)  z  zakresu umiejętności menadżerskich. Szkolenia oferowane w projekcie kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute Of Leadership & Management (ILM), który jest największą i najbardziej rozpoznawalną  w Europie organizacją certyfikującą kwalifikacje zawodowe z zakresu przywództwa i zarządzania dla menedżerów i liderów wszystkich szczebli.. Bieżące informacje o projekcie: rozpoczęcie rekrutacji, dostępność dokumentów - dostępne będą na profilu Facebook Sysco Polska. Zapraszamy. https://www.facebook.com/syscopolska/?ref=aymt_homepage_panel

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Do projektu może zgłosić się każda osoba, która ukończyła 18 rok życia,  zamieszkuje województwo mazowieckie i jest zainteresowana podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania.

 

PROCES SZKOLENIA I CERTYFIKACJA:

Szkolenia obejmują cykl 4 modułów tematycznych, a każdy z nich trwa 2 dni. Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 60 godzin. Uczestnik/czka rozpoczynając projekt podpisuje deklaracje uczestnictwa oraz umowę szkoleniową, w której zobowiązuje się do obecności w minimum 80 % zajęć. Po każdym module szkoleniowym, uczestnik/czka zobowiązany/a jest do napisania pracy zaliczeniowej odnoszącej się bezpośrednio do zagadnień szkolenia oraz swojego środowiska pracy. Obecność na zajęciach oraz zaliczenie prac przez asesorów akredytowanych przez ILM.

W ramach szkoleń zrealizowane będą następujące bloki tematyczne:

1.Rola menedżera w rozwoju organizacji;

2.Zarządzanie projektami w organizacji;

3.Zarządzanie stresem i konfliktem w organizacji;

4.Rola innowacji i zmiany w organizacji.

sylwetki trenerów

 

Uczestnikom/czkom, którzy/re zamieszkują na terenach odległych od Warszawy pow. 50 km zostanie zapewniony nocleg, pod warunkiem uczestnictwa w 2 pełnych dniach szkolenia, które będzie zaczynało się od 9.00 i kończyło po godzinie 17.00.

Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy lub niepełnosprawnych, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę.

W projekcie przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez uczestnika/czkę.

 

OKRES I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ:

Szkolenia odbywać się będą w Warszawie w Centrum Szkoleniowym „PANKIEWICZA”. 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA GRUP 1-3:

Grupa 1 (weekend): 

1 zjazd: 27-28.05.17;  

2 zjazd: 10-11.06.17;

3 zjazd: 24-25.06.17;

4 zjazd: 8-9.07.17

Grupa 2 (weekend):   

1 zjazd: 10-11.06.17;  

2 zjazd: 24-25.06.17;

3 zjazd: 08-09.07.17;

4 zjazd: 22-23.07.17

Grupa 3 (czwartek/piątek)

1 zjazd: 08-09.06.17;  

2 zjazd: 22-23.06.17;

3 zjazd: 06-07.07.17;

4 zjazd: 20-21.07.17

žGrupa  4 (czwartek-piątek)

1 zjazd: 31-08-01.09.2017     

2 zjazd: 14-15.09.2017           

3 zjazd: 28-29.09.2017           

4 zjazd: 12-13.10.2017

žGrupa 5 (weekend)

1 zjazd: 02-03.09.2017           

2 zjazd: 16-17.09.2017           

3 zjazd: 30.09-01.10.2017      

4 zjazd: 14-15.10.2017

žGrupa 6 (czwartek-piątek)

zjazd 1: 07-08.09.2017          

zjazd 2: 21-22.09.2017           

zjazd 3: 05-06.10.2017           

zjazd 4: 19-20.10.2017

žGrupa 7 (weekend)

zjazd 1: 09-10.09.2017           

zjazd 2: 23-24.09.2017           

zjazd 3: 07-08.10.2017           

zjazd 4: 21-22.10.2017

Grupa 8 (piątek-sobota)

zjazd 1: 15-16.09.2017         

zjazd 2: 29-30.09.2017              

zjazd 3: 13-14.10.2017          

zjazd 4: 27-28.10.2017

 

REKRUTACJA:

Do projektu mogą zgłaszać się osoby od 18 roku życia z terenu województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pracujące lub niepracujące które z własnej inicjatywy chcą podnieść lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ILM.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą na formularzu rekrutacyjnym, dostępnym na stronie www.syscopolska.pl w punkcie DOKUMENTY. Formularz będzie podlegał ocenie przez komisję rekrutacyjną składającą się z kierownika projektu oraz doradcy ds. rozwoju zawodowego. Ocenie podlegać będą kryteria formalne – poprawnie wypełniony formularz, wiek uczestnika (18 r. ż), miejsce zamieszkania oraz list motywacyjny kandydata w kontekście predyspozycji i zasadności objęcia wsparciem (0-10punktów). Punkty dodatkowe zostaną przyznane:

- osobom  bezrobotnym - +2 pkt

- osobom z obszarów wiejskich - +3 pkt.

- osobom niepełnosprawnym - +3 pkt.,

- osobom poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia - +2 pkt.,

- osobom o kwalifikacjach na poziomie nie wyższym niż  ISCED3, czyli, które ukończyły:

Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, Zasadniczą szkołę zawodową -  +2 pkt. 

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą punktację. Utworzone będą listy rezerwowe. W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane kobiety – planowana liczba zrekrutowanych kobiet do projektu to minimum 107 osób, oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie – planowana liczba zrekrutowanych to minimum 54 osoby.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć. 

 DOKUMENTY:

regulamin projektu zmieniony

formularz

deklaracja

oświadczenie uczestnika

umowa szkoleniowa

karta oceny

OPIEKA NAD DZIECKIEM DOKUMENTY:

oświadczenie opieka nad dzieckiem

kwestionariusz osobowy

umowa na opiekę nad dzieckiem

rachunek do umowy

 

REZULTATY PROJEKTU:

 

1

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia

162 (w tym 97 kobiet)

2

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w zakresie zarządzania potwierdzone międzynarodowym certyfikatem THE INSITUTE OF LEADERSHIP&MANAGEMENT

162 (w tym 97 kobiet)

3

Liczba osób, które w wyniku udziału w projekcie podniosą swoją wartość na regionalnym rynku pracy

154 (w tym 92 kobiety)

4

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach

kształcenia w programie

180 ( w tym 108 kobiet)

5

Liczba osób uczestniczących w 60-godzinnym certyfikowanym kursie ILM Level 5 Qualificationsin Leadership and Management

180 ( w tym 108 kobiet)

6

Liczba osób, które przystąpią do certyfikowanego egzaminu ILM (The Level 5 Certificate in Leadership and Management)

180 ( w tym 108 kobiet)

7

Planowana liczba wydanych certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji

162

8

Liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie uczestniczących w szkoleniach w ramach pozaszkolnych form kształcenia w ramach projektu

54 ( w tym 32 kobiety)

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 996 930,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 797 544,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 –30.06.2018 r. 

 

 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa

Tel: 22 392 74 75, Adres e-mail: szkolenia(at)syscopolska.pl

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na organizację kursów szkoleniowych Ilm Level 5 Qualifications In Leadership And Management w województwie mazowieckim.  

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca oferujący usługę organizacji ww. szkoleń. Oferty należy składać do dnia 25.04.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1029865

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na na organizację kursów szkoleniowych Ilm Level 5 Qualifications In Leadership And Management w województwie mazowieckim.

Sysco Polska Sp. z o.o. informuje, że sposród złożonych ofert, do realizacji ww. usługi została wyłoniona firma:

IMMOQEE Sp. z o.o.

Karola Chodkiewicza 3 lok. U10

02-593 Warszawa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe.

Sysco Polska Sp. z.o.o  stosując rozeznanie rynku zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi usługi cateringu dla 180 uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE, nr umowy RPMA.10.03.04-14-6533/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły oraz formularz dostępny w załączniku poniżej:

rozeznanie rynku catering

 Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługi cateringowe

Sysco Polska Sp. z o.o. informuje, że do realizacji usługi cateringu zostałą wyłoniona firma:

JP Solution Sp. z o.o.

Ul. Pankiewicza 3

00-696 Warszawa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniższe rozeznznaie rynku zostaje przedłużone do dnia 21.06.2017 z powodu braku ofert. Zainteresowani oferenci proszeni są o zapoznanie się z treścią poniższego tekstu oraz wysłanie swoich ofert do dnia 21.06.2017 według zasad opisanych w ogłoszeniu znajdującym się pod tym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1038715

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na przeprowadzenie procesu certyfikacji ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (POZIOM CERTIFICATE) dla uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do przeprowadzenia procesu certyfikacji (Poziom Certificate) dla ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT. Oferty należy składać do dnia 08.06.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036611

________________________________________________________________________________________________________ 

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do udziału w składaniu ofert na wykonanie usługi oceny prac (I etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM (THE INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do wykonania oceny prac (I etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (Poziom Certificate) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim. Oferty nazlezy składać do dnia 12.06.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036968

 __________________________________________________________________________________________________________ 

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do udziału w składaniu ofert na wykonanie usługi oceny prac (II etap weryfikacji) w ramach certyfikatu ILM (THE INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do wykonania oceny prac (II etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (Poziom Certificate) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim. Oferty należy składać do 12.06.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1037021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska zaprasza do składania ofert na usługi noclegowe

Sysco Polska Sp. z.o.o  stosując rozeznanie rynku zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje usługi noclegowe dla uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE, nr umowy RPMA.10.03.04-14-6533/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły oraz formularz dostępny w załączniku poniżej:

rozeznanie rynku usługi noclegowe

 

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługi noclegowe

Sysco Polska Sp. z o.o. informuje, że do realizacji usługi noclegów zostałą wyłoniona firma:

Satoria Group S.A.

ul. Puławska 2, budynek B

02-566 Warszawa

ZREALIZOWANE PROJEKTY

2016

ESL – monitoring and prevention solutions. Projekt ma na celu kompleksowe zbadanie w ramach współpracy międzynarodowej zjawiska przedwczesnego kończenia nauki w krajach partnerskich (Polska, Wielka Brytania, Włochy) pod kątem stosowanych systemów monitorowania oraz metod przeciwdziałania zjawisku jak również reintegracji uczniów nim dotkniętych. Prowadzone w ramach projektu prace mają na celu pogłębioną analizę istniejącego stanu faktycznego w w/w dziedzinach oraz wskazanie rozwiązań, które pozwolą na wprowadzenie istotnych usprawnień w tej sferze.

2015
Projekt skierowany do 53 osób z woj. mazowieckiego przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Celem projektu była poprawa sytuacji zawodowej osób  (w tym zakładanie własnej działalnościi gospodarczej) poprzez objęcie uczestników projektu programem outplacementowym. Formy wsparcia: doradztwo zawodowe - IPD, poradnictwo psychologiczne, szkolenie zawodowe, szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z pisania biznesplanu, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, mentoring, wsparcie w poszukiwaniu pracy.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.02-14-049/14-01
Okres realizacji projektu: 01.09.2015-31.08.2015
 

 

Kompleksowe przygotowanie 311 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 108h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-3h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-106/10-00
Okres realizacji projektu: 01.03.2012-30.04.2015
2014
Oparte  na metodologii brytyjskiego Institute of Leadership and Management szkolenia grupowe (45 h/os.) oraz indywidualne konsultacje (2h/os.) mające na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe z zakresu zarządzania i przywództwa.
Numer projektu:  UDA-POKL.08.01.01-32-059/12-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.12.2014
 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych 135 uczestników projektu - nauczycieli z terenów wiejskich, w tym 120 kobiet i 15 mężczyzn, z zakresu efektywnego przekazywania posiadanej wiedzy z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych.
Numer projektu: UDA-POKL.09.04.00-14-097/12-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2014– 31.12.2014
 
Oparte  na metodologii brytyjskiego Institute of Leadership and Management szkolenia grupowe (45 h/os.) oraz indywidualne konsultacje (2h/os.) mające na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe z zakresu zarządzania i przywództwa.
Numer projektu: UDA.POKL.08.01.01-20-049/12-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2013– 31.12.2014
 
Projekt skierowany do 6 szkół dla dorosłych z woj. mazowieckiego, w tym bezpośrednio do 90 słuchaczy szkół dla dorosłych i 18 nauczycieli. Celem projektu było zdobycie formalnego potwierdzenia kwalifikacji słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół ogólnokształcących i zawodowych w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych z wykorzystaniem platformy e-learning. Formy wsparcia to: doradztwo zawodowe (45h/os.), kształcenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej 4 z 5 przedmiotów (język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjne, ochrona środowiska) przez okres 3 semestrów oraz przeszkolenie 18 nauczycieli w zakresie wykorzystania komponentu elektronicznego w pracy z uczniami.
Numer projektu: UDA-POKL.09.03.00-14-027/11-01
Okres realizacji projektu: 01.11.2012-30.06.2014
 
Kompleksowe przygotowanie 61 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 96h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-9h/osobę; coaching 9h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-32-007/11-00
Okres realizacji projektu: 02.01.2013-30.11.2014
 
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 50 pracowników z firm z województwa mazowieckiego poprzez odbycie 3-miesięcznego stażu w jednostce naukowej, staż obejmuje wykonanie min. 240h przez stażystę oraz min. 125h przez opiekuna stażu. Projekt realizowany z pomocą publiczną.
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-007/11-00
Okres realizacji projektu: 01.08.2012-30.06.2014
2013
Podniesienie kwalifikacji zawodowych 327 nauczycieli z zakresu efektywnego przekazywania posiadanej wiedzy, z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Qualified Teacher Learning and Skills (Level 3 Award), wydawanego przez The City & Guilds of London w Wielkiej Brytanii. 
Numer projektu: UDA-POKL.09.04.00-14-102/11-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2012-31.12.2013
 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych z zarządzania, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Institute of Leadership & Management (ILM) w zakresie zarządzania pierwszoliniowego poziom 5 (ILM Level 5 Qualifications in Leadership and Management) przez 204 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego, będących lub pretendujących na stanowisko menedżerki/ra średniego szczebla.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-10-400/10-00
Okres realizacji projektu: 01.12.2011– 31.05.2013 
 
Projekt skierowany do przedsiębiorców i pracowników mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.  Celem projektu było przeszkolenie 229 osób z zakresu zarządzania. Działania: szkolenie grupowe (osiąganie celów przez zarządzanie czasem, strategiczne planowanie i wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - 38 h/osobę), szkolenia indywidualne - 2h/osobę, e-learning. Szkolenia zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu wydanego przez The Institute of Leadership and Management w Londynie z zakresu zarządzania.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-14-615/10-00
Okres realizacji projektu: 01.11.2011-31.08.2013
 
Kompleksowe przygotowanie 147 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 108h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-3h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-107/10-00
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-30.04.2013

 

Kompleksowe przygotowanie 152 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 108h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-3h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-106/10-00
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-30.04.2013
2012
Projekt przeznaczony dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, z terenu województwa śląskiego. Celem projektu było kompleksowe przygotowanie 60 uczestników projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out.
Działania: szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych, finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, itp. – 96 h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-9h/os.; coaching-9h/os.; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę); e-learning, wizyty studyjne.
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-24-036/10-00
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.12.2012
 
Zapewnienie kompleksowego wsparcia prowadzącego do założenia działalności gospodarczej w branży ubezpieczeniowo-finansowej. Liczba uczestników projektu-45 osób. Szkolenia grupowe  merytoryczne (240h/osobę), umiejętności miękkich (24h/osobę), indywidualne wsparcie doradcze (10 h/osobę), wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności, wsparcie pomostowe, projekt z pomocą publiczną.
Numer projektu: UDA-POKL.06.02.00-14-052/09-00
Okres realizacji projektu: 01.09.2010-31.10.2012
2011
Podniesienie kwalifikacji 152 pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania zakończonych otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu. Szkolenia grupowe z zarządzania zgodnych z metodologią Instytutu ILM (38h/os.), indywidualna praca z trenerem (3h), wsparcie w uzyskaniu certyfikatu ILM (ILM Award In First Management
Level 3).
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-10-535/09-00
Okres realizacji projektu: 01.08.2010-31.12.2011
 
Kompleksowy program dotyczący zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych województwa mazowieckiego.
W ramach Projektu zrealizowano wsparcie m.in. z zakresu projektowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie, analizy marketingowej, tworzenia biznesplanów oraz doprecyzowania pomysłów biznesowych podczas indywidualnych spotkań z ekspertami.
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-013/09-00
Okres realizacji projektu: 01.04.2010-31.10.2011
 
Jako Partner w projekcie POKL.8.1.1.
Podniesienie kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników MiMP w zakresie budowania i modyfikacji strategii oraz podnoszenia kompetencji specjalistycznych w obszarze handlowym, jakościowym i logistycznym przez 180 pracowników z sektora usług, branży spożywczej i przemysłowej, z terenu małopolski.
Okres realizacji projektu: 04.01.2010-30.04.2011
 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych z zarządzania, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu z zarządzania pierwszo liniowego przez 150 pracowników MŚP z obszaru województwa śląskiego, szkolenia grupowe (38h/osobę), szkolenia indywidualne (2h/osobę). Projekt realizowany  z pomocą publiczną.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-24-281/09-00
Okres realizacji projektu: 01.11.2009-31.03.2011
skontaktuj się z nami

porozmawiamy o twoich potrzebach

na wszystkie e-maile odpisujemy w ciągu 24h

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834 REGON:141314350 KRS:0000298984

 

* pole obowiązkowe

Wpisz wynik działania (1 + 3)