Przez Integrację do Zatrudnienia

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 01.08.2018  zmianie uległy zapisy „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów  stażowych  i szkoleniowych” w ramach projektu „Przez integrację do zatrudnienia” oraz adekwatnie zapisy „Umowy na realizację stażu”

Zmiany w „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów  stażowych  i szkoleniowych” :

par. 3 pkt. 1

Stypendium stażowe

Staże są organizowane w ramach projektu „ Przez integrację do zatrudnienia” dla UP, którzy w ramach Indywidualnych Planów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej zostali zakwalifikowani do ich odbycia w celu zwiększenia szans na powrót na rynek pracy.

par. 3 pkt. 2

 • UP nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym ani w godzinach nadliczbowych, chyba, że charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, a stażysta wyrazi na to pisemną zgodę.

par. 6 pkt. 1

 • na wniosek Uczestnika Projektu, po zasięgnięciu jego opinii, przerwania stażu, jeśli Pracodawca nie stosuje się do zapisów umowy na realizację stażu zawodowego i nie wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków.

par. 7 pkt. 5

5. Stypendium nie zostanie wypłacone w sytuacji, kiedy z winy UP staż zostanie przerwany na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania stażu lub z innych powodów uprawniających Beneficjenta do zerwania umowy stażowej z winy Stażysty.. Za nieusprawiedliwioną nieobecność uważa się każdą okoliczność, za wyjątkiem nagłego wypadku, choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim na druku ZLA lub podpisania umowy o pracę. Brak wypłaty dotyczy miesiąca, w którym został przerwany staż.

par. 9 pkt. 1

 1. Uczestnictwo w stażu jest zagwarantowane dla min. 46 osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Przez integrację do zatrudnienia” i odbyły uprzednio: indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo zawodowe.

Aktualny regulamin i wzór umowy poniżej: 

Regulamin staży i szkoleń zawodowych v.2

Umowa stażowa z adresem v1

————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 12.04.2018  zmianie uległy zapisy „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów  stażowych  i szkoleniowych” w ramach projektu „Przez integrację do zatrudnienia” odnośnie terminów i warunków wypłat stypendiów szkoleniowych i stażowych.

Informujemy, że stypendia wypłacane za miesiąc, w którym odbyło się szkolenie lub staż, realizowane są najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca, o ile na koncie projektu znajdują się środki przekazane przez operatora czyli Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  Stypendium stażowe nie będzie wypłacone osobom, które przerwały wykonywanie stażu zgodnie z zapisami w regulaminie. Poniżej treść zmienionych zapisów w regulaminach.

par.2

Stypendia szkoleniowe

 1. Stypendium szkoleniowe jest wypłacane raz w miesiącu, najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca, pod warunkiem przekazania Beneficjentowi dokumentacji potwierdzającej obecność na zajęciach w 80% najpóźniej do 5 dnia kolejnego miesiąca. Nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim.

par.7

Wypłata Stypendium

5. Stypendium nie zostanie wypłacone w sytuacji, kiedy z winy UP staż zostanie przerwany na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania stażu. Za nieusprawiedliwioną nieobecność uważa się każdą okoliczność, za wyjątkiem nagłego wypadku, choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim na druku ZLA lub podpisania umowy o pracę. Brak wypłaty dotyczy miesiąca, w którym został przerwany staż.

Aktualny regulamin znjaduje się poniżej w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTU

——————————————————————-

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 7.12.2017 wprowadzone zostały zmiany w zapisach poszczególnych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Regulamin projektu

Zmianie uległy zapisy, które obecnie mają brzmienie:

PAR.6

Nabór UP i proces rekrutacji

pkt. 1

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w PISZ – listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłoszą się Kandydaci/Kandydatki do projektu

Pkt. 10

Kandydaci, którzy przed przystąpieniem do rekrutacji, w ciągu ostatnich trzech lat brali udział w innych projektach finansowanych ze środków publicznych, w których otrzymali wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, będą mogli zostać zakwalifikowani do Projektu o ile zostaną spełnione poniższe warunki:

 • Formularz zgłoszeniowy:    Pkt. 3 Informacja o udziale w innych projektach:

Czy brał/a i/lub bierze Pan/Pani udział w innym  projekcie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat?

 • Karta oceny merytorycznej – doradca zawodowy

Czy Kandydat/Kandydatka  brał/a udział w projekcie finansowanym ze środków publicznych, dotyczących aktywizacji społeczno- zawodowej w ciągu ostatnich trzech lat?

 •  Karta oceny merytorycznej – psycholog

Czy Kandydat/Kandydatka  brał/a udział w projekcie finansowanym ze środków publicznych, dotyczących aktywizacji społeczno- zawodowej w ciągu ostatnich trzech lat?

 Powyższe zmiany obowiązują od dnia 07.12.2017 roku. Aktualne dokumenty znjadują się poniżej w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTU

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Przez integrację do zatrudnienia” realizowany jest przez Sysco Polska w ramach w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 923 602,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 738 882,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 –30.09.2018 r. 

Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie znajdują się również na stronie www.dozatrudnienia.pl

DOKUMENTY PROJEKTU:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej – doradca

Karta oceny merytorycznej – psycholog

Wzór umowy uczestnictwa

Wzór deklaracji

Wzór oświadczenia

OPIEKA NAD DZIECKIEM:

wzór umowy trójstronnej 

oświadczenie opiekuna prawnego 

wniosek o refundację kosztów opieki – dotyczy żłobków, przedszkoli lub innych placówek wychowawczych

STYPENDIA STAŻOWE I SZKOLENIOWE

Regulamin staży i szkoleń zawodowych v.2 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 84 mieszkańców Warszawy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do 84 osób (minimum 52 kobiet), w tym 9 osób z niepełnosprawnościami (minimum 5 kobiet), zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające minimum 1 z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r o pomocy społecznej:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

RODZAJE WSPARCIA

W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Diagnoza potrzeb, możliwości i barier uczestnika projektu w życiu społeczno – zawodowym i stworzenie Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej poprzez spotkania z psychologiem (2 godz.) i doradcą zawodowym (2 godz.)
 2. Trening kompetencji społecznych – (4 dni szkolenia po 6 godzin), który pomoże rozwijać umiejętności osobiste i społeczne uczestnika projektu, Jednym z modułów zajęć jest trening wzmacniający dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych w ramach przeciwdziałania stereotypom oraz Akademia Rodziny.
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (4 godziny) – wsparcie w rozwiązywaniu zdiagnozowanych indywidualnych trudności w integracji społeczno-zawodowej.
 4. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne i/lub prawne i/lub socjalne (4 godziny łącznie) – wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych, specyficznych problemów rodzinnych/prawnych/socjalnych uczestnika projektu
 5. Indywidualne poradnictwo zawodowe (4 godziny) – wsparcie uczestnika projektu przez doradcę zawodowego w świadomym podjęciu decyzji dotyczącej ścieżki rozwoju zawodowego.
 6. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej (4 dni szkoleniowe po 6 godzin) – tematyka zajęć poruszać będzie zagadnienia z zakresu uwarunkowań rynku pracy: formy zatrudnienia, sposoby skutecznego poszukiwania pracy, efektywny kontakt z pracodawcą, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, zachowanie w sytuacji zawodowej.
 7. Spotkania z pośrednikiem pracy i/lub brokerem edukacyjnym (4 godziny łącznie) – zadania pośrednika pracy, m.in.: kontakty z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy i stażu, informowanie uczestnika projektu o miejscach pracy/stażu i możliwościach ich podjęcia, kontaktowanie uczestnika projektu z pracodawcami, pomoc w tworzeniu i wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych. Zadania brokera edukacyjnego m.in.: dobór szkoleń zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami, kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym uczestnika projektu, monitorowanie rynku usług szkoleniowych w kontekście zapotrzebowania uczestnika.
 8. Szkolenia zawodowe (średnio 60 godzin szkolenia) – będą prowadziły do uzyskania przez uczestnika projektu kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem – zaświadczenie i/lub certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę szkoleniową. Każde szkolenie będzie zakończone egzaminem weryfikującym nabycie kwalifikacji zawodowych uprawniających do otrzymania certyfikatu i/lub zaświadczenia. W ramach projektu uczestnicy projektu będą kierowani na szkolenia zawodowe zgodnie z ich zainteresowaniami, doświadczeniem, możliwościami podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie a także w odniesieniu do zapotrzebowania regionalnego/lokalnego rynku pracy.
 9. Staże zawodowe – 46 uczestników projektu zostanie skierowanych na 3 miesięczny staż zawodowy zgodnie z nabytymi kwalifikacjami podczas szkolenia. W dokumentach stażowych określone zostaną obowiązki stażysty, stanowisko pracy, wysokość wynagrodzenia podczas stażu. Po zakończeniu stażu pracodawca wystawi stażyście opinie.

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Wsparcie może być przyznane maksymalnie na 150 godzin opieki na 1 uczestnika, o ile uczestnik korzysta ze wsparcia w trakcie tych godzin. W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie w opiece, uczestnik projektu zgłasza ten fakt w Punkcie Integracji Społeczno-Zawodowej niezwłocznie po zakwalifikowaniu się do projektu, składając Wniosek o opiekę nad dzieckiem/dziećmi/osobą zależną – szczegółowy opis procedury wsparcia oraz komplet wzorów dokumentów dostępny jest w sekcji INFORMACJE O PROJEKCIE oraz  na stronie: www.dozatrudnienia.pl.

 MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:

Punkcie Integracji Społeczno-Zawodowej,

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

tel. +48 732 998 519 rekrutacja@dozatrudnienia.pl

www.dozatrudnienia.pl

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły – listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są w momencie zakwalifikowania min.12 osób.

 1. Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane są drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@dozatrudnienia.pl lub listownie na adres Punktu Integracji Społeczno-Zawodowej (00-159 Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 13).
 2. W celu przesłania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wersja papierowa formularza dostępna jest w Punkcie Integracji Społeczno-Zawodowej.
 3. Ocenie podlegać będą kryteria formalne:
 • poprawnie wypełniony formularz;
 • przynależność do grupy docelowej;
 • miejsce zamieszkania;

oraz merytoryczne:

 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy – ocena motywacji do udziału w projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających.

W ramach kryteriów formalnych punkty dodatkowe zostaną przyznane:

 • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – + 5 pkt
 • osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia – +4 pkt
 • osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności – +3 pkt.,
 • osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – + 2 pkt
 • osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi – + 2 pkt.
 1. Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, priorytetowo będą traktowane osoby należące do jednej z poniższych grup: spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby zamieszkujące dzielnice o najwyższym odsetku osób korzystających z Pomocy Społecznej, tj.: Praga Północ, Śródmieście, Wola, Żoliborz.

 REZULTATY PROJEKTU:

1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 52 (w tym 31 kobiet)
2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 48 (w tym 30 kobiet)
3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 26 (w tym 16 kobiet)
4 Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) 34 %
5 Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) 22%
6 Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) 34%
7 Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) 12%
8 Liczba osób, które nabyły/rozwinęły w ramach projektu kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy 72 ( w tym 45 kobiet)
9 Liczba osób, które nabyły/podniosły w ramach projektu umiejętności skutecznego poruszania się na regionalnym rynku pracy 72 ( w tym 45 kobiet)
10 Liczba osób, które stwierdziły wzrost motywacji i wiary we własne siły po zakończonym udziale w projekcie 72 ( w tym 45 kobiet)
11 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 84 ( w tym 52 kobiety)
12 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 9 ( w tym 5 kobiet)
13 Liczba osób, które w ramach projektu podpisały i realizują kontrakt socjalny/dokument równoważny 84 ( w tym 52 kobiety)
14 Liczba osób objętych w ramach projektu diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjałów 84 ( w tym 52 kobiety)
15 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji społecznej 84 ( w tym 52 kobiety)
16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej – usługi poradnictwa zawodowego 84 ( w tym 52 kobiety)
17 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej – usługi szkoleń zawodowych. 58 ( w tym 35 kobiet)
18 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej – staże zawodowe 46 ( w tym 28 kobiet)

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa

Tel: 22 392 74 75, Adres e-mail: magdalena.hojnor(at)syscopolska.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na na realizację usług dotyczących wsparcia społeczno – zawodowego uczestników projektu „ Przez integrację do zatrudnienia”.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Przez integrację do zatrudnienia”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 84 osoby (min.52 kobiety), mieszkańcy woj. mazowieckiego (Warszawa), zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy z powodu barier napotykają na problemy w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.  Celem głównym projektu  jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ww. osób poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca oferujący ww. usługi służące osiągnięciu tego celu. Oferty należy składać do 23.10.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1061597

Oferta wyłoniona do realizacji:

Fundacja Sławek

ul. Gubinowska 7/57

02-956 Warszawa

___________________________________________________________

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na na realizację usługi cateringowej dla uczestników projektu „ Przez integrację do zatrudnienia”.

Rozeznanie rynku dotyczy projektu „Przez integrację do zatrudnienia”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 84 osoby (min.52 kobiety), mieszkańcy woj. mazowieckiego (Warszawa), zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy z powodu barier napotykają na problemy w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.  Celem głównym projektu  jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ww. osób poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca oferujący ww. usługi służące osiągnięciu tego celu. Oferty należy składać do 04.01.2018 roku. Poniżej znajduje się szczegółowy opis zapytania wraz z formularzem ofertowym.

zapytanie ofertowe i formularz

Oferta wyłoniona do realizacji:

LAK Patrycja Wróbel

ul. Wyboista 4,

05-092 Łomianki

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel