Z biznesowym podejściem (Subregion Bielski)

AKTUALNOŚCI:

01.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 19,20,26,27 października 2019 r. w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” odbędzie się cykl 4 spotkań w ramach Forum Wymiany Doświadczeń. Spotkania będą odbywały się w ZDZ w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej 22, 17-100 Bielsk Podlaski w godzinach od 09:00 do 13:00. Forum moderowane będzie przez osobę z lokalnego środowiska biznesowego. Oprócz uczestników projektu udział w forum wezmą również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji okołobiznesowych oraz urzędów. 

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń uczestnictwo w każdym ze spotkań jest obowiązkowe.

———————————————————————————————————————————–

27.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

W dniach 10,11,12,13,14,19 czerwca 2019 r. odbędzie się doradztwo grupowe organizowane w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego w projekcie „Z biznesowym podejściem” z następujących modułów:
Moduł I – Pozyskiwanie środków na rozwój firmy;
Moduł II – Efektywne zarządzanie środkami finansowymi w firmie
Moduł III – Finanse i podatki;
Moduł IV – Optymalizacja działalności w obszarze marketingu i sprzedaży;
Moduł V – Dobór i zatrudnianie pracowników;
Moduł VI – Budowanie i zarządzanie zespołem;
Moduł VII – Negocjacje biznesowe.
Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram doradztwa grupowego.

HARMONOGRAM DORADZTWA GRUPOWEGO

Prosimy o mailową lub telefoniczną informację do dnia 05.06.2019r. w jakich terminach wezmą Państwo udział.

______________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że istnieje możliwość podwyższenia wysokości przyznanego wsparcia pomostowego w okresie kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności, maksymalnie do kwoty 745 zł/miesiąc (4470 zł łącznie). W tym celu należy złożyć wniosek, którego wzór znajduje się poniżej. Przypominamy, że w okresie kolejnych 6 miesięcy, wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat publiczno-prawnych (ZUS).

WNIOSEK O ZMIANĘ WYSOKOŚCI WSPARCIA POMOSTOWEGO

______________________________________________________________________________

01.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się Harmonogram doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) realizowanego w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16. Informujemy również, że harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany.

 

HARMONOGRAM DORADZTWA INDYWIDUALNEGO

______________________________________________________________________________

12.02.2019 r.

INFORMACJA O WYŁONIONYM WYKONAWCY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/ZBP

dotyczącego realizacji doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) oraz doradztwa grupowego w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, Priorytetu inwestycyjnego 8.iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

I. Zamawiający:

SYSCO POLSKA SP. Z O.O.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b

02-797 Warszawa

NIP: 1070009834

II. Określenie trybu zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) oraz doradztwa grupowego uczestnikom projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Doradztwo będzie świadczone dla 40 uczestników projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16, którzy to w ramach projektu otrzymali dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych/wariantowych.

IV. Wybrany Wykonawca

Za najkorzystniejszą została wybrana Oferta firmy:

IMMOQEE Sp. z o.o.

Ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10

02-593 Warszawa

Oferta firmy IMMOQEE Sp. z o.o. uzyskała łącznie 100 punktów.

______________________________________________________________________________

28.01.2019 r.

Informujemy, iż w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2019/ZBP w części III. Określenie przedmiotu zamówienia pkt. 1 – Wspólny słownik zamówienia (CPV) został dodany drugi kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Pozostała treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/ZBP nie ulega zmianie.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN 28.01.2019

______________________________________________________________________________

25.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/ZBP dotyczące realizacji doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) oraz doradztwa grupowego w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16.

SYSCO POLSKA SP. Z O.O.  zaprasza do składania ofert na z realizacji doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) oraz doradztwa grupowego w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Informuje również, iż Zapytanie ofertowe nr 1/2019/ZBP zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ pod numerem 162949. Poniżej umieszczamy również link do zamieszczonego ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162949.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

————————————————————————————————————————————

02.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi zakupu używanych środków trwałych przypominamy, że w ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej dozwolony jest zakup używanych środków trwałych o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,
 • sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej,
 • cena zakupionego środka trwałego używanego, nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

————————————————————————————————————————————

18.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wzór opisu dokumentów księgowych dotyczących wydatków ponoszonych na podstawie podpisanych Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń w ramach projektu „Z biznesowym podejściem”:

 

Wydatek jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0075/16-01 o dofinansowanie projektu „Z biznesowym podejściem”.

Nr umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń: ………………………………

Pozycja budżetowa …………………………………

Kwota kwalifikowalna ……………………………..

W tym dofinansowanie ……………………………..

 


03.12.2018 r.

Szanowni Państwo

W załączeniu zamieszczamy wzory formularzy zmian w ramach wykorzystania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego. W przypadku uzasadnienia zmian możliwe jest załączenie dodatkowego pisma, z odniesieniem do pozycji, w której dokonano zmian.

 

FORMULARZ ZMIAN DOTACJA INWESTYCYJNA

FORMULARZ ZMIAN WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE

——————————————————————————————————————————-

03.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dokumenty do rozliczenia otrzymanej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego. Przypominamy, że dotację inwestycyjną rozliczamy łącznie, po dokonaniu wszystkich zakupów. Termin rozliczenia dotacji inwestycyjnej został określony w § 3 ust. 1 pkt b Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń . Zgodnie z § 4 ust. 5 umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b.

Z kolei wsparcie pomostowe finansowe rozliczamy miesięcznie. Rozliczenie za każdy  miesiąc należy złożyć w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca  rozliczeniowego. Przypominamy, że okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności.

(Przykład: Osoba rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej 10.09.2018 r. Pierwszy miesiąc rozliczeniowy rozpoczyna się 10.09.2018 r., a kończy się 09.10.2018 r. Drugi miesiąc rozliczeniowy rozpoczyna się 10.10.2018 r., a kończy się 09.11.2018 r. itd.. Miesiące rozliczeniowe rozpoczynają się 10-go, a kończą się 9-go kolejnego miesiąca. Taka osoba powinna złożyć rozliczenie za pierwszy miesiąc  do 19.10.2018 r., za drugi do 19.11.2018 r. itd..)

ROZLICZENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

———————————————————————————————————-

14.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy etap ponownej oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16.

Ponowna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Poniżej zamieszczamy listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Ostateczna lista rankingowa po ocenie KOW

———————————————————————————————————————–

13.11.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zmianie uległy następujące dokumenty: Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości, Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego i wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń oraz Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako podatnik VAT. Informujemy również, że do Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego i wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń uczestnicy projektu będą podpisywać również Oświadczenie Beneficjenta Pomocy, stanowiące załącznik nr 4 do Umowy. Poniżej zamieszczamy zaktualizowane dokumenty:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA

Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej…

Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako podatnik VAT

OŚWIADCZENIE_BENEFICJENTA_POMOCY

 


Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia w ramach projektu „Z biznesowym podejściem”

 

Uczestnicy projektu, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną wybrane do dofinansowania zobowiązani są do złożenia jednego z trzech rodzajów zabezpieczenia dotacji:

 • weksel własny (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową) lub
 • weksel z poręczeniem wekslowym (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym) lub
 • poręczenie według prawa cywilnego (umowa poręczenia).

 

Poręcznie wekslowe jako zabezpieczenie powinno być dokonane, przez co najmniej 2 osoby.

Poręczycielem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia i nie ukończyła 65 roku życia
 • nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków),
 • nie jest współmałżonkiem poręczyciela przy tej samej umowie (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków)
 • nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego.

 

Dodatkowo:

 1. W przypadku poręczyciela pozostającego w związku małżeńskim oraz nieposiadającego rozdzielności majątkowej, do udzielonego poręczenia konieczna jest zgoda jego współmałżonka, wyrażona podpisem złożonym w obecności upoważnionego pracownika Realizatora projektu.
 2. Poręczyciel zatrudniony na umowę o pracę:

–        dostarcza oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości średniego wynagrodzenia brutto i netto z ostatnich trzech miesięcy i rodzaju zawartej umowy o pracę – zgodnie z wzorem zaświadczenia od pracodawcy o wynagrodzeniu;

–        osiąga dochód, którego przeciętna wartość z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),

–        jego wynagrodzenie nie może być obciążone zajęciem komorniczym,

–        jest zatrudniona u Pracodawcy posiadającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na czas niekreślony lub na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia udzielenia poręczenia,

–        nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

 1. Poręczyciel będący na emeryturze lub rencie:

–        przedkłada ostatnią decyzję organu wypłacającego pobierane świadczenie

–        kwota świadczenia do wypłaty wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe)

–        w przypadku rencistów okres na jaki zostało przyznane świadczenie nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia poręczenia.

 1. Poręczyciel prowadzący własną działalność gospodarczą:

–        prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie RP, opodatkowaną w innej formie niż karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

–        dostarcza oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok ubiegły (w przypadku uzyskiwania dochodu z różnych źródeł, dodatkowo kserokopie PIT-ów za rok ubiegły)

–        dostarcza wydruk z ostatnich 7 dni z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub z właściwego rejestru,

–        osiągnął dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok ubiegły, w przeliczeniu na jeden miesiąc w wysokości co najmniej 2.100,00 zł (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),

–        dostarcza potwierdzenie osiągniętych dochodów w roku bieżącym zgodnie ze wzorem;

–        nie planuje zamknięcia / zawieszenia prowadzonej działalności w okresie udzielenia poręczenia.

 

W celu wniesienia zabezpieczenia muszą się stawić:

 • Uczestnik projektu (będąc w małżeństwie również współmałżonek uczestnika projektu z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową),
 • Poręczyciele wraz z małżonkami (z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową).

——————————————————————————————————————-

24.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy etap oceny Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

——————————————————————————————————————————-

01.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

nabór wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” nr RPPD.02.03.00-20-0075/16, rozpocznie się 01.10.2018r. i potrwa do 12.10.2018r. do godziny 15:30.Wszelkie niezbędne informacje dotyczące składanych dokumentów znajdują się w „Regulaminie przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości”

Do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Biznes plan (załącznik nr 1 do wniosku)
 2. Oświadczenie Uczestnika projektu o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 2 do wniosku)
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystał lub nie korzystał z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze drogowego transportu towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (załącznik nr 3 do wniosku)
 4. Oświadczenie Uczestnika projektu o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych na które udzielana jest pomoc de minimis (załącznik nr 4 do wniosku)
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) (załącznik nr 5 do wniosku)
 6. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT (załącznik nr 6 do wniosku
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do wniosku)

 

UWAGA! Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego z należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (Sysco Polska sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 58 lok. 6e, 17-100 Bielsk Podlaski). Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami składany przez Uczestnika projektu musi zostać zaparafowany na każdej stronie i podpisany w miejscu do tego wskazanym. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony w dwóch oryginalnych wersjach papierowych. Do dokumentów w wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego oraz załącznika nr 1 do wniosku – biznes planu. Wersje papierowe składanych dokumentów muszą być tożsame z wersją elektroniczną. Dokumenty należy wypełnić komputerowo. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD/DVD. Płyta z wersją elektroniczną powinna być opatrzona opisem zawierającym: imię i nazwisko Uczestnika projektu oraz tytuł projektu: „Z biznesowym podejściem”.

UWAGA! Każde pole musi być uzupełnione!

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ…

Załącznik_nr_1_do_WNIOSKU_Wzór_biznes_planu

Załącznik_nr_2_do_WNIOSKU

Załącznik_nr_3_do_WNIOSKU

Załącznik_nr_4_do_WNIOSKU

Załącznik_nr_5_do_WNIOSKU

Załącznik_nr_6_do_WNIOSKU

Załącznik_nr_7_do_WNIOSKU

 


01.10.2018 r.

NFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy link do zaktualizowanych Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższymi zaleceniami, informujemy, że dotacja wypłacana będzie w kwocie netto (tj. bez podatku VAT) tym wnioskodawcą, którzy oświadczą, że zamierzają zarejestrować się jako podatnicy VAT.

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/ponowna-aktualizacja-zalecen-miir-dotyczacych-kwalifikowalnosci-podatku-vat-w-projektach-dofinansowanych-z-efs.html

 


21.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie „Niezbędnik przedsiębiorcy” zostanie zrealizowany w 4 grupach szkoleniowych. Szkolenia będą odbywały się w terminie 24,25,26,27,28.09.2018 r. w godzinach od 08:30 do 15:30 w następujących grupach:

Grupa I – w Hajnówce

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce

ul. Armii Krajowej 52

17-200 Hajnówka

HARMONOGRAM_SZKOLENIA_GRUPA_I

 

Grupa II – w Bielsku Podlaskim

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

sala 21 (II piętro)

HARMONOGRAM_SZKOLENIA_GRUPA_II

 

Grupa III – w Bielsku Podlaskim

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

sala 22 (II piętro)

HARMONOGRAM_SZKOLENIA_GRUPA_III

 

Grupa IV – w Bielsku Podlaskim

Bielski Dom Kultury

ul. Kopernika 3

17-100 Bielsk podlaski

sala muzyczna (parter)

HARMONOGRAM_SZKOLENIA_GRUPA_IV

O tym, do której grupy będą Państwo uczęszczali zostali Państwo poinformowani telefonicznie.

UWAGA! OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH JEST OBOWIĄZKOWA. WARUNKIEM UKOŃCZENIA ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO JEST UZYSKANIE MIN. 80% OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH.

W trakcie szkoleń zostaną Państwu zapewnione materiały szkoleniowe oraz catering.

Przypominamy również, że osobom odbywającym szkolenia poza miejscem zamieszkania przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w wysokości do 20,00 zł brutto za jeden dzień szkolenia. Zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na szkolenie następuje do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze.  W celu udokumentowania poniesionych kosztów uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia:

 1. biletów jednorazowych potwierdzających poniesione koszty lub
 2. biletu czasowego/okresowego lub
 3. oświadczenia wystawione przez przewoźnika potwierdzające cenę biletu na danej trasie – w oświadczeniu wystawionym przez przewoźnika powinna znaleźć się informacja dotycząca trasy, na jakiej odbywa się przejazd, odległości i kosztu biletu jednorazowego w jedną stronę.

 


14.09.2018 r.

WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy II etap rekrutacji w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16. Poniżej zamieszczamy listę rankingową kwalifikującą do uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym. Informujemy również, że szkolenie „Niezbędnik przedsiębiorcy” odbędzie się w 4 grupach szkoleniowych w terminie 24,25,26,27,28.09.2018 r. w godzinach od 08:30 do 15:30.  Niebawem poinformujemy  Państwa o lokalizacji szkoleń oraz o podziale na grupy szkoleniowe.

Lista rankingowa po I i II etapie rekrutacji


14.09.2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

Szanowni Państwo,

w załączeniu prezentujemy Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższymi zaleceniami, informujemy, że wnioskodawcy, którzy zamierzają zarejestrować się jako podatnicy VAT otrzymają dotację w kwocie netto (tj. bez podatku VAT).

Zalecenia


Data: 31.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16. Poniżej zamieszczamy listę rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym. Niebawem skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia na spotkanie z doradcą zawodowym.

Lista rankingowa etap I

————————————————————————————————————

23.08.2018 r.

UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do projektu „Z biznesowym podejściem”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że okres rekrutacji do projektu „Z biznesowym podejściem” został wydłużony do 29 sierpnia 2018 r. do godziny 15:30. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć Formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami. Zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny pdf

———————————————————————————————————————–

03.08.2018 r.

UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do projektu „Z biznesowym podejściem”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że okres rekrutacji do projektu „Z biznesowym podejściem” został wydłużony do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 15:30. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć Formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami. Zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny pdf

 


 

24.07.2018 r.

UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do projektu „Z biznesowym podejściem”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że okres rekrutacji do projektu „Z biznesowym podejściem” został wydłużony do 31 lipca 2018 r. do godziny 15:30. W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami. Zachęcamy również do wnikliwego zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem rekrutacji w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze

————————————————————————————————————————————

SPOTKANIA INFORMACYJNE

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie „Z biznesowym podejściem” w następujących terminach:

12 lipca 2018 r. (czwartek)

 • 11:00-12:00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17(pokój 301)
 • 13:30–14:30 Hotel Kresowiak w Siemiatyczach, ul. Grodzieńska 7

 

13 lipca 2018 r. (piątek)

 • 10:00-11:00 Hotel Unibus w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 4
 • 14:00-15:00 Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19

 

16 lipca 2018 r. (poniedziałek)

 • 10:00-11:00 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10A (pokój 13)

—————————————————————————————————————————————–

21.06.2018 r. 

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Z biznesowym podejściem” rozpocznie się w dniu 05.07.2018 r. i zakończy się w dniu 18.07.2018 r. o godzinie 15:30. Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Z biznesowym podejściem” dla regionu bielskiego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do Biura Projektu przy ul. Adama Mickiewicza 58 lok. 6E (I piętro), 17-100 Bielsk Podlaski. Zachęcamy również do wnikliwego zapoznania się z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Poniżej zamieszczamy również listy kodów PKD wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN KOW

REDULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

KODY PKD WYKLUCZONE Z DOFINANSOWANIA

—————————————————————————————-

 

INFORMACJE O PROJEKCIE „Z BIZNESOWYM PODEJŚCIEM”:

 

Projekt „Z biznesowym podejściem” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, Priorytetu inwestycyjnego 8.3 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 084 208,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 771 576,80 PLN

Celem projektu jest podniesienie do IX 2019 r. poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pozostających bez pracy osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego, subregionu bielskiego poprzez objęcie 48 uczestników projektu wsparciem doradczo–szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo–szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów:

 • stworzenie min. 40 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczych;
 • podjęcie samozatrudnienia przez 40 Uczestników Projektu;
 • nabycie wiedzy przez min. 43 uczestników projektu i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 30.09.2019 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy (tj. bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w (rozumienie Kodeksu Cywilnego) subregion bielski tj. powiat bielski, hajnowski, siemiatycki oraz gminy Gródek, Michałowo, Suraż i Poświętne powiatu białostockiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla Uczestników Projektu:

  • Szkolenie „Niezbędnik przedsiębiorcy (40h) z następujących z tematów:

    

    

   • regulacje i aspekty prawne zakładania i prowadzenia firmy,
   • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczejpodstawy i procedury prawne,
   • księgowość małych działalności gospodarczych,
   • formy prowadzenia działalności gospodarczych,
   • źródła finansowania działalności gospodarczych ,
   • formy zatrudnienia pracowników ,
   • obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i US ,
   • marketing w firmie ,
   • zasady przygotowywania biznes planów;

 

  • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł;

 

  • wsparcie pomostowe do 1 850,00 zł/ m-c przez pierwszych 6-mcy i do 745,00 zł/ m-c przez max. kolejnych 6-mcy;

 

  • wsparcie pomostowe szkoleniowo–doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne) -12h/osobę;

 

  • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie;

 

 • udzielenie wsparcia w postaci utworzenia forum biznesu (tj. forum wymiany doświadczeń). Zakłada się organizację min. 4 spotkań, których celem jest stworzenie nowopowstałym podmiotom możliwości dyskusji nt. doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania środków.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co możesz zyskać ?

Nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, swoją firmę, wsparcie w prowadzeniu firmy przez okres 12 miesięcy.

Rekrutacja do projektu:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu

Rekrutacja do projektu: „Z biznesowym podejściem” prowadzona będzie w okresie V – VI 2018 r. na terenie subregionu bielskiego. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (26K/22M), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

Procedura rekrutacji obejmuje 2 etapy:

Etap I : ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych.

Etap II: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  – rozmowa z doradcą zawodowym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

KONTAKT:

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

Biuro Projektu „Z biznesowym podejściem”

Ul. Adama Mickiewicza 58 lok. 6E

17-100 Bielsk Podlaski

Tel: 787 001 810, e-mail: dotacje@syscopolska.pl

czynne od poniedziałku do piątku: 07:30 – 15:30

01.04.2018 r. – 30.09.2019 r.

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel