Startuj z biznesem (Subregion Suwalski)

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 30 lipca 2019 r. oraz 19,23,30 sierpnia 2019 r. odbędzie się cykl 4 spotkań w ramach Forum Wymiany Doświadczeń. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska -Wschód w Suwałkach w godzinach od 09:00 do 13:00. Forum moderowane będzie przez osobę z lokalnego środowiska biznesowego. Oprócz uczestników projektu udział w forum wezmą również lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji okołobiznesowych. 

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń uczestnictwo w każdym ze spotkań jest obowiązkowe.

——————————————————————————————————————————-

05.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się Harmonogram doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) realizowanego w ramach projektu „Z biznesowym podejściem” o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16. Informujemy również, że harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany.

HARMONOGRAM DORADZTWA INDYWIDUALNEGO

 

 

12.02.2019 r.

INFORMACJA O WYŁONIONYM WYKONAWCY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/SZB

dotyczącego realizacji doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego)

w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, Priorytetu inwestycyjnego 8.iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

I. Zamawiający:

SYSCO POLSKA SP. Z O.O.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b

02-797 Warszawa

NIP: 1070009834

II. Określenie trybu zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) uczestnikom projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Doradztwo będzie świadczone dla 40 uczestników projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16, którzy to w ramach projektu otrzymali dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych/wariantowych.

IV. Wybrany Wykonawca

Za najkorzystniejszą została wybrana Oferta firmy:

IMMOQEE Sp. z o.o.

Ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10

02-593 Warszawa

Oferta firmy IMMOQEE Sp. z o.o. uzyskała łącznie 100 punktów.

 

28.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/SZB dotyczące realizacji doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego)  w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16.

SYSCO POLSKA SP. Z O.O.  zaprasza do składania ofert na z realizacji doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego)  w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Informuje również, iż Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SZB zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ pod numerem 1163254. Poniżej umieszczamy również link do zamieszczonego ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163254 .

 

ZAŁĄCZNIK_NR_1

ZAŁĄCZNIK_NR_2

ZAŁĄCZNIK_NR_3

ZAPYTANIE OFERTOWE

————————————————————————————————————————————

18.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wzór opisu dokumentów księgowych dotyczących wydatków ponoszonych na podstawie podpisanych Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń w ramach projektu „Z biznesowym podejściem”:

 

Wydatek jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0067/16-01 o dofinansowanie projektu „Startuj z biznesem”.

Nr umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń: ………………………………

Pozycja budżetowa …………………………………

Kwota kwalifikowalna ……………………………..

W tym dofinansowanie ……………………………..

 


13.12.2018 r.

Szanowni Państwo

W załączeniu zamieszczamy wzory formularzy zmian w ramach wykorzystania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego. W przypadku uzasadnienia zmian możliwe jest załączenie dodatkowego pisma, z odniesieniem do pozycji, w której dokonano zmian.

FORMULARZ ZMIAN DOTACJA INWESTYCYJNA

FORMULARZ ZMIAN WSPARCIE POMOSTOWE

——————————————————————————————————————————-

22.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dokumenty do rozliczenia otrzymanej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego. Przypominamy, że dotację inwestycyjną rozliczamy łącznie, po dokonaniu wszystkich zakupów. Termin rozliczenia dotacji inwestycyjnej został określony w § 3 ust. 1 pkt b Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń . Zgodnie z § 4 ust. 5 umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b.

Z kolei wsparcie pomostowe finansowe rozliczamy miesięcznie. Rozliczenie za każdy  miesiąc należy złożyć w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca  rozliczeniowego. Przypominamy, że okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności.

(Przykład: Osoba rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej 10.09.2018 r. Pierwszy miesiąc rozliczeniowy rozpoczyna się 10.09.2018 r., a kończy się 09.10.2018 r. Drugi miesiąc rozliczeniowy rozpoczyna się 10.10.2018 r., a kończy się 09.11.2018 r. itd.. Miesiące rozliczeniowe rozpoczynają się 10-go, a kończą się 9-go kolejnego miesiąca. Taka osoba powinna złożyć rozliczenie za pierwszy miesiąc  do 19.10.2018 r., za drugi do 19.11.2018 r. itd..)

ROZLICZENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

—————————————————————————————————————————

05.09.2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

Szanowni Państwo,

w załączeniu prezentujemy Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższymi zaleceniami, informujemy, że dotacja wypłacana będzie w kwocie netto (tj. bez podatku VAT) tym wnioskodawcą, którzy oświadczyli, że zamierzają zarejestrować się jako podatnicy VAT.

Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)

——————————————————————————————————————–


05.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zmianie uległy następujące dokumenty projektowe: Regulamin projektu oraz Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości. Poniżej zamieszczamy zaktualizowane dokumenty.

Regulamin projektu (obowiązujący od dn. 04.09.2018 r.)

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości (obowiązuje od dnia 04.09.2018 r.)

——————————————————————————————————————–


05.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy etap ponownej oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16.

Ponowna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Poniżej zamieszczamy listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista wniosków ocenionych przez KOW

 

——————————————————————————————————————–


21.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy etap oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista wniosków ocenionych przez KOW

——————————————————————————————————————–

10.08.2018 r.

Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia w ramach projektu „Startuj z biznesem”

 

Uczestnicy projektu, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną wybrane do dofinansowania zobowiązani są do złożenia jednego z trzech rodzajów zabezpieczenia dotacji:

 • weksel własny (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową) lub
 • weksel z poręczeniem wekslowym (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym) lub
 • poręczenie według prawa cywilnego (umowa poręczenia).

 

Poręcznie wekslowe jako zabezpieczenie powinno być dokonane, przez co najmniej 2 osoby.

Poręczycielem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia i nie ukończyła 65 roku życia
 • nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków),
 • nie jest współmałżonkiem poręczyciela przy tej samej umowie (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków)
 • nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego.

 

Dodatkowo:

 1. W przypadku poręczyciela pozostającego w związku małżeńskim oraz nieposiadającego rozdzielności majątkowej, do udzielonego poręczenia konieczna jest zgoda jego współmałżonka, wyrażona podpisem złożonym w obecności upoważnionego pracownika Realizatora projektu.
 2. Poręczyciel zatrudniony na umowę o pracę:

–        dostarcza oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości średniego wynagrodzenia brutto i netto z ostatnich trzech miesięcy i rodzaju zawartej umowy o pracę – zgodnie z wzorem zaświadczenia od pracodawcy o wynagrodzeniu;

–        osiąga dochód, którego przeciętna wartość z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),

–        jego wynagrodzenie nie może być obciążone zajęciem komorniczym,

–        jest zatrudniona u Pracodawcy posiadającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na czas niekreślony lub na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia udzielenia poręczenia,

–        nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

 1. Poręczyciel będący na emeryturze lub rencie:

–        przedkłada ostatnią decyzję organu wypłacającego pobierane świadczenie

–        kwota świadczenia do wypłaty wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe)

–        w przypadku rencistów okres na jaki zostało przyznane świadczenie nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia poręczenia.

 1. Poręczyciel prowadzący własną działalność gospodarczą:

–        prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie RP, opodatkowaną w innej formie niż karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

–        dostarcza oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok ubiegły (w przypadku uzyskiwania dochodu z różnych źródeł, dodatkowo kserokopie PIT-ów za rok ubiegły)

–        dostarcza wydruk z ostatnich 7 dni z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub z właściwego rejestru,

–        osiągnął dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok ubiegły, w przeliczeniu na jeden miesiąc w wysokości co najmniej 2.100,00 zł (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),

–        dostarcza potwierdzenie osiągniętych dochodów w roku bieżącym zgodnie ze wzorem;

–        nie planuje zamknięcia / zawieszenia prowadzonej działalności w okresie udzielenia poręczenia.

 

W celu wniesienia zabezpieczenia muszą się stawić:

 • Uczestnik projektu (będąc w małżeństwie również współmałżonek uczestnika projektu z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową),
 • Poręczyciele wraz z małżonkami (z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową).

 

Wzór weksla

Wzór deklaracji do weksla in blanco

Wzór weksla z poręczeniem

Wzór deklaracji do weksla z poręczeniem

Wzór umowy poręczenie

Wzór zaświadczenia o wynagrodzeniu

 

————————————————————————————————————————

20.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

nabór wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach projektu „Startuj z biznesem” nr RPPD.02.03.00-20-0067/16, rozpocznie się 23.07.2018r. i potrwa do 03.08.2018r. do godziny 16:00.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące składanych dokumentów znajdują się w „Regulaminie przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości”

Poniżej (w wersji skróconej) kilka istotnych punktów wskazanego dokumentu:

 1. Do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego należy dołączyć następujące dokumenty

a) biznesplan (wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)

b) oświadczenie Uczestnika projektu o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych(wzór stanowi Załącznik nr 3 a do niniejszego Regulaminu);

c) oświadczenie Uczestnika projektu, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystał lub nie korzystał z pomocy (wzór stanowi Załącznik nr 3 b do niniejszego Regulaminu);

d) oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych (wzór stanowi Załącznik nr 3 c do niniejszego Regulaminu);

e) oświadczenie o niekaralności (wzór stanowi Załącznik nr 3 d do niniejszego Regulaminu);

f) oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT, (wzór stanowi Załącznik nr 3 e do niniejszego Regulaminu)

g) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu);

h) zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego

 1. Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego z należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (Stowarzyszenie Euroregion Niemen, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki)
 2. Wniosek wraz z załącznikami składany przez Uczestnika projektu musi zostać parafowany na każdej stronie i podpisany w miejscu do tego wskazanym. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony w dwóch oryginalnych wersjach papierowych i jednej elektronicznej. Wersje papierowe składanych dokumentów muszą być tożsame z wersją elektroniczną. Dokumenty należy wypełnić komputerowo.
 3. Wersja elektroniczna wniosku o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego powinna zawierać: wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego oraz biznes plan. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD/DVD.
 4. Płyta z wersją elektroniczną wniosków powinna być opatrzona opisem zawierającym: imię i nazwisko Uczestnika projektu oraz tytuł projektu „Startuj z biznesem”.

UWAGA! Każde pole musi być uzupełnione!

——————————————————————————————————————-

13.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy II etap rekrutacji w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16. Poniżej zamieszczamy listę rankingową kwalifikującą do uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym.

Lista rankingowa etap II

——————————————————————————————————————

11.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

lista uczestników, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu projektu „Startuj z biznesem” ukaże się pod koniec bieżącego tygodnia, natomiast poniżej przedstawiam Państwu informacje związane ze szkoleniami.

Blok szkoleniowy „Krok po kroku do własnego biznesu” zostanie zrealizowany w 4 grupach szkoleniowych:

Grupa nr 1 – Suwałki 16-20.07.2018 r. w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Utrata 2b

Harmonogram szkolenia grupa 1

Grupa nr 2 – Suwałki 17-21. 07.2018 r. w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Utrata 2b

Harmonogram szkolenia grupa 2

Grupa nr 3 – Suwałki 16-19.07.2018 r oraz 21.07.2018 r. w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Utrata 2b

Harmonogram szkolenia grupa 3

Grupa nr 4 – Sokółka 16-20.07.2018 r. w godzinach 8:00-15:00 w Zespole Szkół, ul. Mickiewicza 11

Harmonogram szkolenia grupa 4

O tym, do której grupy będą Państwo uczęszczali poinformujemy telefonicznie.

 

UWAGA! WARUNKIEM UKOŃCZENIA ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO JEST UZYSKANIE MIN. 80% OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH!

09.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

blok szkoleniowy „Krok po kroku do własnego biznesu” zostanie zrealizowany w terminie 16-21 lipca 2018 r. w wymiarze 5 dni x 8h.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 4 grupy szkoleniowe, z czego 3 grupy (dla mieszkańców Suwałk oraz powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego) odbędą szkolenia w Suwałkach w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Utrata 2b, natomiast 1 grupa (dla mieszkańców powiatów: sokólskiego i monieckiego) odbędzie zajęcia w Sokółce.

Obecność w zajęciach jest obowiązkowa, natomiast uczestnicy, którzy ukończyli wsparcie szkoleniowe lub szkoleniowo-doradcze realizowane w innym projekcie realizowanym ze środków EFS w ramach PO KL (m.in. działanie 6.2, 7.2.2, 8.1.2) lub posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, co zostało potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem/certyfikatem ukończenia szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, nie mają obowiązku udziału w bloku szkoleniowym realizowanym w niniejszym projekcie.

Bardzo prosimy o wcześniejsze przekazanie informacji o posiadaniu odpowiedniego certyfikatu/zaświadczenia.

Osobom dojeżdżającym przysługuje zwrot kosztów dojazdu za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego (w ściśle określonych stawkach) – regulamin wraz z wnioskiem ukaże się niebawem na niniejszej stronie internetowej.

Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniony zostanie catering(bufet kawowy oraz obiad).

LISTA  UCZESTNIKÓW, KTÓRZY POMYŚLNIE PRZESZLI ETAP DORADZTWA ZAWODOWEGO I TYM SAMYM ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO DALSZEGO ETAPU (BLOKU SZKOLENIOWEGO) UKAŻE SIĘ POD KONIEC BIEŻĄCEGO TYGODNIA

Dalsze szczegóły zostaną przekazane Państwu telefonicznie.

 ——————————————————————————————————–

Data: 27.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16. Poniżej zamieszczamy listę rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym. Niebawem skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia na spotkanie z doradcą zawodowym.

Lista rankingowa etap 1

————————————————————————————-

UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że okres rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem” został wydłużony do 11 czerwca 2018 r. do godziny 16:00. W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami. Zachęcamy również do wnikliwego zapoznania się z regulaminem rekrutacji, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem rekrutacji w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

UWAGA!! DO FORMULARZA NALEŻY RÓWNIEŻ DOŁĄCZYĆ „OŚWIADCZENIE POTENCJALNEGO KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU”

———————————————————————-

KOMUNIKAT W SPRAWIE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT OD DOTACJI 

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informujemy, że w przypadku czynnych podatników VAT istnieje możliwość wystąpienia niekwalifikowalności podatku VAT od zakupu towarów i usług dokonanych w ramach uzyskanej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. W związku z czym równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1721), podatku od uzyskanej dotacji inwestycyjnej będzie podlegała zwrotowi.

Aktualne stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w danej kwestii dostępne będzie na naszej stronie i na www.niemen.org.pl.

—————————————————————————————- 

UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że okres rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem” został wydłużony do 30 maja 2018 r. do godziny 16:00. W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami. Zachęcamy również do wnikliwego zapoznania się z regulaminem rekrutacji, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem rekrutacji w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego. 

UWAGA!! DO FORMULARZA NALEŻY RÓWNIEŻ DOŁĄCZYĆ „OŚWIADCZENIE  KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU”

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

 

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Startuj z biznesem” dla regionu suwalskiego. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu rozpocznie się  dnia 08.05.2018 r. i zakończy 21.05.2018 r.

Poniżej zamieszczamy również listy kodów PKD wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014:

Kody pkt wykluczone z dofinansowania

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie i w sposób zgodny z informacjami zawartymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu.

wzory dokumentów dotyczących wsparcia w ramach projektu

 1. Regulamin pracy KOW
 2. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości
 3. Załącznik nr 1 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych
 4. Załącznik nr 2 Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego
 5. Załącznik 3 Wzór biznesplanu
 6. Załącznik 3 a Oświadczenie UP
 7. Załącznik 3 b Oświadczenie UP
 8. Załącznik 3 c Oświadczenie UP o korzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków niekwalifikowalnych
 9. Załącznik 3 d Oświadczenie UP o niekaralności
 10. Załącznik 3 e Oświadczenie UP o zamiarze zarejestrowania się jako podatnik VAT
 11. Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń
 13. Załącznik nr 6 Karta oceny formalnej wniosku
 14. Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej biznesplanu
 15. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – załącznik do umowy
 16. Zgoda małżonka – załącznik do umowy
 17. Indywidualny plan potrzeb w zakresie wsparcia towarzyszącego – załącznik do umowy

—————————————————————————————–

Informacje o projekcie:

Projekt „Startuj z biznesem” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, Priorytet inwestycyjny: 8.3 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 081 424,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 769 210,40 PLN

 

Celem projektu jest podniesienie do VIII 2019 r. poziomu przedsiębiorczości  i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego poprzez objęcie 48 uczestników projektu wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo – szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Ponadto projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów:

 • stworzenie min. 40 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczych;
 • podjęcie samozatrudnienia przez 40 Uczestników Projektu
 • nabycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych przez min. 43 UP.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób pozostających bez pracy (tj. bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

zamieszkujących w (rozumienie Kodeksu Cywilnego) subregion suwalski tj. powiat augustowski, moniecki, sokólski, sejneński., suwalski i m. Suwałki;

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla Uczestników Projektu:

Szkolenie „Krok po kroku do własnego biznesu ” (40h) z następujących z tematów:

 • regulacje i aspekty prawne zakładania i prowadzenia firmy,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczejpodstawy i procedury prawne,
 • księgowość małych działalności gospodarczych,
 • formy prowadzenia działalności gospodarczych,
 • źródła finansowania działalności gospodarczych ,
 • formy zatrudnienia pracowników ,
 • obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i US ,
 • marketing w firmie ,
 • zasady przygotowywania biznes planów;
 • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł;
 • wsparcie pomostowe 1 850,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i 745,00 zł./ m-c  przez max. kolejnych 6-mcy;
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)-12h/osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie;
 • udzielenie wsparcia w postaci utworzenia forum biznesu (tj. forum wymiany doświadczeń). Zakłada się organizację min. 4 spotkań, których celem jest stworzenie nowopowstałym podmiotom możliwości dyskusji nt. doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania środków.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co możesz zyskać ?

nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, swoją firmę, wsparcie w prowadzeniu firmy przez okres 12 miesięcy.

W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie ?

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” prowadzona będzie w okresie  III-IV 2018 r. na terenie subregionu suwalskiego.

W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (28K/20M), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

Procedura rekrutacji obejmuje 2 etapy:

Etap I : ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Etap II: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  – rozmowa z doradcą zawodowym

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji uczestników projektu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

KONTAKT:

Lider projektu:

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

Tel: 787 001 810 , e-mail: suwalki@syscopolska.pl

Biuro projektu: „Startuj z biznesem”

czynne od poniedziałku do piątku: 08:00 – 16:00

Partner projektu: Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

ul. Wesoła 22,16-400 Suwałki

Tel.: (87) 565 36 71, e-mail: euroregion@niemen.org.pl

Faks: 48 87 565 36 72

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel