Projekt Krok w stronę zmian

 

Projekt „Krok w stronę zmian” realizowany przez Sysco Polska w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 150 osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., osób bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnością, opuszczających więzienia, uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków), zamieszkujących w województwie mazowieckim, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

 

Szczegóły rekrutacji i dokumenty do pobrania znajdują się na dedykowanej stronie www.krokwstronezmian.pl

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej w wysokości 313 199, 53 zł.

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

    Content | Menu | Access panel