Projekt „Krok ku lepszemu”

Loga Fundusze Europejskie, Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska EFS

O projekcie

Projekt „Krok ku lepszemu” realizowany jest przez Sysco Polska Sp. z o.o. w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 1 009 388,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 807 510,48 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2023 – 31.12.2023 r.

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn; w tym 6 osób niepełnosprawnych: 3 kobiet i 3 mężczyzn) z województwa mazowieckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia.
Spośród 60 osób min. 36 osób z ww. grupy powinno być osobami biernymi zawodowo, a 24 osobami bezrobotnymi.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., osób bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnością, opuszczających więzienia, uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków), zamieszkujących w województwie mazowieckim, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

Formy wsparcia

1. Diagnoza indywidualnej sytuacji społeczno – zawodowej UP wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) poprzez indywidualne sesje z zespołem interdyscyplinarnym tj.: spotkania z psychologiem (2 godz.)oraz doradcą zawodowym (2 godz.)
2. Trening umiejętności społecznych i psychospołecznych – (3 dni szkolenia po 8 godzin)
3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godzin)
4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/rodzinne/finansowe/obywatelskie i inne wg potrzeb) (średnio 2 godziny łącznie)
5. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (3 dni szkoleniowe po 8 godzin)
6. Szkolenia zawodowe (średnio 80 godzin szkolenia) – prowadzić będą do uzyskania przez UP kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.
7. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/trenerem kariery (średnio 3 godziny)
8. Indywidualne pośrednictwo pracy (średnio 6 godzin)
9. Staże zawodowe – UP będą kierowani na średnio 2 miesięczny staż zawodowy zgodnie z nabytymi kwalifikacjami/ kompetencjami podczas szkolenia.

Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się w Regulaminie projektu dostępnym w na stronie internetowej: KrokKuLepszemu.pl

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Uczestnicy/czki projektu, którzy zamieszkują poza terenem m.st. Warszawy( średnio 30-40 km), mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na zasadzie refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości; w rundach śr. co miesiąc i /lub w sposób ciągły w PAI – listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłoszą się Kandydaci/Kandydatki do projektu.

Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@krokkulepszemu.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w wersji papierowej w Punkcie Aktywnej Integracji oraz w wersji elektronicznej
na stronie Projektu: KrokKuLepszemu.pl

Miejsce realizacji wsparcia

Punkcie Aktywnej Integracji (PAI)

Al.Ken 18/4b, 02-797 Warszawa

Klubokawiarnia „Pożyteczna”

al. Niepodległości 135, 02-570 Warszawa

Kontakt:

+48 730 210 159

 


Sysco Polska Sp. z o.o. jest realizatorem projektu „Krok ku lepszemu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

    Content | Menu | Access panel