Projekt Erasmus+ : Na drodze do doskonałości – program wsparcia dla początkujących nauczycieli

                   

Erasmus + KA220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej

Tytuł projektu: Na drodze do doskonałości – program wsparcia dla początkujących nauczycieli

Nr projektu 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049662

Okres realizacji: 31.05.2022-30.04.2024

Lider Projektu – Sysco Polska Sp. z o.o. (Polska)

Partnerzy Projektu:

 • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (Włochy)
 • KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (Grecja)
 • KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE (Polska)

 

Aktualności dotyczące projektu: 

 
Główne cele

Partnerzy założyli osiągnięcie poprzez realizację projektu następujących celów:

 1. Wypracowanie innowacyjnego programu szkolenia „Na drodze do doskonałości” dla początkujących nauczycieli.
 2. Wypracowanie materiałów edukacyjnych wspierających nauczycieli w trudnościach związanych z pracą w sytuacjach kryzysowych, zmiennych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pandemicznej i post-pandemicznej).
 3. Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w szkole poprzez udział w szkoleniach dot. rozwoju umiejętności społecznych, niezbędnych w pracy z uczniem, z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej i post-pandemicznej.

W ramach realizacji projektu wypracowany zostanie innowacyjny program szkolenia „Na drodze do doskonałości”. Udział w szkoleniach wyposaży nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w kompetencje i narzędzia niezbędne do radzenia sobie w codziennych, ale przede wszystkim w trudnych sytuacjach zawodowych jak: budowanie autorytetu, budowanie relacji z uczniami, w tym w sytuacji zagrożenia pandemią, praca z uczniem w warunkach zdalnych, praca z uczniem w sytuacji kryzysowej, w niepewnych i zmiennych warunkach, radzenie sobie z agresją rówieśniczą, praca z uczniem słabo kontrolującym swoje zachowania pod wpływem emocji, dyscyplinowanie klasy (w tym w warunkach pracy zdalnej), budowanie relacji partnerskich z rodzicami ucznia oraz rozwiązywanie problemów zw. z trudnymi zachowaniami uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społ. oraz ESL – agresja, depresja, myśli samobójcze. Dodatkowo przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w pracy nauczyciela.

Poprzez realizację projektu Partnerzy chcą zwrócić uwagę na istotny problem konieczności doskonalenia zawodowego młodych nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych w ich pracy, tj. kompetencji społecznych oraz równocześnie odpowiadając na ww. problem – zapewnić poprzez wypracowany program szkoleń skuteczną pomoc dla początkujących nauczycieli.

Ważnym aspektem działań projektowych będzie zwrócenie uwagi na ww. problem samej kadry szkół – dyrektorów i nauczycieli, w tym także nauczycieli doświadczonych, którzy mogą wspierać swoich młodszych kolegów, zachęcając ich m.in. do podnoszenia swoich kompetencji, czy dzieląc się z nimi własnymi doświadczeniami.

 

Wdrożenie/Główne działania Projektu:

 1. Prace Partnerów nad opracowaniem programu szkoleń „Na drodze do doskonałości” dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole.
 2. Przygotowanie przez Partnerów kompleksowego programu szkoleń wraz z materiałami edukacyjnymi.
 3. Przetestowanie opracowanego programu szkoleń poprzez organizację szkoleń pilotażowych z wykorzystaniem ww. programu dla min. 45 nauczycieli z trzech różnych krajów (Polska, Grecja, Włochy – z każdego kraju po min. 15 os.).
 4. Ewaluacja opracowanego programu szkoleń z udziałem osób testujących (w tym uczestnicy szkoleń i osoby je prowadzące).
 5. Opracowanie finalnej wersji programu szkoleń „Na drodze do doskonałości” wraz z materiałami edukacyjnymi.
 6. Udostępnienie opracowanego programu szkoleń – publikacja w wersji elektronicznej na stronie www projektu i stronach www Partnerów.
 7. Prowadzenie działań upowszechniających rezultaty projektu, tj. program szkoleń „Na drodze do doskonałości” wraz z materiałami edukacyjnymi w placówkach wspierających edukację kadr oświaty, w szkołach wyższych kształcących nauczycieli, w tym zwłaszcza wśród uczelni pedagogicznych, w tym m.in. organizacja spotkań informacyjnych (6), konferencji międzynarodowej (1), mailing zawierający publikację z gotowym programem szkoleniowym i materiałami edukacyjnymi (ok. 3000 placówek w krajach Partnerów).

 

Rezultaty Projektu

Opracowanie innowacyjnego programu szkoleń „Na drodze do doskonałości” wraz z metodologią i narzędziami dla początkujących nauczycieli oraz materiałami edukacyjnymi w formie publikacji on-line – przewodnika dla trenerów i nauczycieli, który wyposaży nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w umiejętności zawodowe niezbędne do pracy z uczniem, w tym uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspierania uczniów w sytuacji kryzysowej.

Ponadto przygotowane materiały edukacyjne wspierające program szkoleń pozwolą samym młodym nauczycielom przygotować się do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, w tym sytuacjach kryzysowych. Zakładane efekty realizacji projektu:

– zwiększenie jakości przygotowania kadry oświaty do pracy w szkole;

– zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w szkołach;

– zmniejszenie odpływu kadry nauczycielskiej ze szkół (wypalenie zawodowe, stres);

– podniesienie kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej;

– wzrost jakości kształcenia nauczycieli poprzez wyposażenie młodej kadry nauczycielskiej w niezbędne do pracy z uczniami umiejętności społeczne, w tym kompetencje interpersonalne;

– wzrost dostępu, uczestnictwa i poziomu wykształcenia kadry nauczycieli poprzez poszerzenie oferty szkoleń i przygotowania do pracy w zawodzie,

– poprawa jakości oferty szkoleniowej dostępnej na rynku, uwzględniającej realne potrzeby początkujących nauczycieli

Oczekiwanym pośrednim rezultatem jest zbudowanie przez Partnerów koalicji na rzecz wspierania nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole poprzez skupienie wokół siebie organizacji/instytucji, które już dziś działają na rzecz podnoszenia kompetencji tej grupy zawodowej (m.in. ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe, w tym uczelnie pedagogiczne) i dostarczenie im gotowego produktu, który z powodzeniem będą mogły wykorzystywać w swoich działaniach szkoleniowych.

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel